Verkiezingsprogramma VVD Albrandswaard

21 maart 2018 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De VVD was in de periode 2014-2018 de grootste partij en dat is zichtbaar geworden. De lokale lasten horen tot de laagste in de regio, de dorpen liggen er goed bij, een mooie groene omgeving en goede voorzieningen Kortom, een prachtig woon- en leefklimaat en dat moeten we zo houden. Dat betekent niet dat we op onze lauweren gaan rusten; er is nog veel werk aan de winkel en de komende periode is ook vanuit andere ontwikkelingen meer dan belangrijk. In ons verkiezingsprogramma besteden we aandacht aan vier thema’s, die gebaseerd zijn op traditionele liberale waarden maar ook met aandacht voor duurzame ontwikkelingen - Onze gemeente in het groen - Onze inwoners - Onze voorzieningen - Bestuurlijke ontwikkelingen

1. Albrandswaard is een groene long op het eiland IJsselmonde.

Van oudsher agrarisch/recreatief met kleinschalige dorpen. Maar sedert eind vorige eeuw een gemeente met een uitbreidingsopgave (Portland) en een steeds nauwere betrokkenheid bij de door het Rijk geëiste (natuur)compensatie voor de Tweede Maasvlakte. We moeten constateren dat daarmee het oorspronkelijke agrarische karakter van de polders door de ingreep van hogere overheden gaat veranderen met daarbij een accent op meer natuur. Dat kan alleen maar met voldoende draagvlak, zeker onder de agrariërs maar ook met voldoende geld voor het beheer van deze natuur.

Het Buijtenland van Rhoon moet een gezonde mix van agrarische, recreatieve en natuurfuncties zijn.

Poortugaal, Rhoon en Portland zijn nu nagenoeg afgerond; nieuwe grote bouwopgaven zijn voor de VVD geen uitgangspunt.

De ontwikkeling van de centra in Rhoon en Poortugaal loopt nu voorspoedig.

Toch zijn er belangrijke aandachtspunten:

1.1 Ruimtelijk

Hoe gaan we om met de sportvoorzieningen in Albrandswaard, zeker nu er een zekere druk is gekomen op een mogelijke verplaatsing van het sportpark aan de Omloopseweg in Rhoon ten  behoeve van woningbouw in Essendael.. De VVD wil hier alleen in positieve zin over meedenken als er een gezonde balans is tussen de bewoners van Essendael, de betrokken sportverenigingen en de belangen van de polderbewoners. Ook moet deze ontwikkeling gebaseerd zijn op een evenwichtig woningbouwprogramma dat past in het karakter van Essendael. Tenslotte moet er voldoende duidelijk zijn dat zo’n uitbreiding ook kan worden gecombineerd met de verplaatsing van de sportvelden.

Draagvlak bij alle betrokken partijen is hierbij essentieel!

1.2 Duurzaam

Een groene gemeente is niet alleen plezierig om te wonen, het biedt ook kansen voor een actief duurzaamheidbeleid, maar dan wel zonder windmolens!

De VVD wil daarbij inzetten op:

 • Zonnevelden nabij de A15 en leidingenstraat
 • Verduurzaming van voorzieningen in het recreatiegebied (vooral het zwembad)
 • Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad
 • Een onderzoek naar andere mogelijkheden voor duurzame toepassing van energie.
 • Een herijking van de bestaande lijst van gemeentelijke monumenten om ook bij die panden duurzaamheidsmaatregelen toe te kunnen staan.

2. Onze inwoners

Onze inwoners hebben vrijwel allemaal bewust gekozen voor wonen in Albrandswaard.

Dat hebben ze gedaan met goede redenen en de VVD wil er voor zorgen dat die redenen ook blijven bestaan:

 • Een veilige gemeente, waar nodig ondersteund door inzet van Boa’s
 • Een schone gemeente, door voldoende inzet op beheer van de buitenruimte
 • Een groene gemeente met een dorps karakter, ook als het gaat om (school)voorzieningen en winkels
 • Een bereikbare gemeente, zowel op het gebied van infrastructuur als wel parkeren (voldoende  en gratis!)
 • Een betaalbare gemeente, met zo laag mogelijke lokale lasten
 • Een duurzame gemeente: Nieuwe woning bouw moet duurzaam en zo veel mogelijk  levensloopbestendig zijn.

 3. Onze voorzieningen

Voorzieningen zijn het smeermiddel voor een levendige gemeente.

Met de commerciële voorzieningen  gaat het gelukkig weer goed: De leegstand is nagenoeg voorbij, er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het opwaarderen van de dorpscentra en ook winkeliers zelf tonen steeds meer elan.

En in het verlengde daarvan geldt dit ook voor onze bedrijfsterreinen.

Sportvoorzieningen zijn daarbij vooral een maatschappelijk smeermiddel: Sporten verbindt ongeacht afkomst of geloof.

Het is van belang om die voorzieningen dan ook te koesteren en daar mag de gemeente zeker een ondersteunende rol bij vervullen.

Ondersteuning is ook het beperken van de administratieve rompslomp die zo nu en dan wel zichtbaar wordt en die een te groot beroep doet op de inzet van vrijwilligers. Denk daarbij ook aan het goed, meedenkend en praktisch afhandelen van evenementenvergunningen.

Voorzieningen hebben ook te maken met de levenscyclus: Albrandswaard kan zelf invloed uitoefenen op een programma voor huisvesting voor doelgroepen met daarbij bijzondere aandacht voor de combinatie wonen en zorg.

Maar ook voor de fase daarna moet voldoende aandacht bestaan. In een steeds verder vergrijzende samenleving moet er inzet zijn om ook voor de ouderen met een grote zorgbehoefte goede specifieke voorzieningen bestaan.

In het bijzonder geldt dit voor het verpleegtehuis De Klepperwei in Rhoon. De ontwikkelingen staan al jaren stil nu de nieuwbouw door tal van redenen niet van de grond is gekomen.

De VVD wil dat de gemeente zich samen met de eigenaar gaat inspannen voor ofwel een grootschalige renovatie van de bestaande locatie dan wel vervangende nieuwbouw nabij het centrum om ook deze groep een onderdeel van de samenleving te doen zijn. Wellicht biedt het bestaande park waarin de Klepperwei nu staat kansen en uitdagingen om deze handschoen met verder aan te pakken.

4. Bestuurlijke ontwikkelingen.

Albrandswaard is sedert haar bestaan een interessante gemeente geweest voor grensoverschrijdende problemen en oplossingen:

 • Aanleg van het Distripark Eemhaven binnen de gemeentegrenzen
 • Onderdeel van de woningbouwopgave in het kader van de Vinex (1996-2016)
 • Uitbreiding van het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis in Poortugaal met een TBS-kliniek
 • De locatie voor vervangende natuurontwikkeling voor de aanleg van de 2e Maasvlakte
 • Bestuurlijke schaalvergroting, o.a. de metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de schaalvergroting/samenwerking binnen de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

De VVD wil daarbij ijveren voor het behoud van het karakter van onze gemeente: Mooie dorpen en een prachtig groen/recreatief/agrarisch buitengebied.

Kunnen we dat lang doen binnen een zelfstandige gemeente?

Dat is de vraag, ontwikkelingen gaan snel en de druk vanuit de provincie voor verdere samenwerking neemt toe.

Dat brengt keuzes met zich mee waarbij de VVD helder wil zijn: Als er al sprake is van een bestuurlijke schaalvergroting, dan bij voorkeur met Barendrecht en Ridderkerk om  op die manier het groen/blauwe karakter van IJsselmonde te behouden!

En daarbij datgene wat we ook al in paragraaf 1 hebben benoemd: We waken voor de identiteit van de dorpen en de belangen van haar inwoners.

Daarbij ook de kanttekening dat dit belangrijk is voor de gemeentelijke dienstverlening:

De huidige ambtelijke samenwerking binnen de BAR-gemeenten is nog niet echt efficiënt en moet worden verbeterd.

Samenvattend: Onze speerpunten

Als we dit programma lezen komen we tot 10 speerpunten:

 1. Onze overheid is zichtbaar en aanspreekbaar
 2. De gemeentelijke organisatie en die van haar partners is efficïënt (ook op het gebied van huisvesting) en meedenkend
 3. We streven naar een goede digitalisering, maar ook voor hulp voor hen die dat niet vaardig zijn
 4. We ontwikkelen alleen nog woningen binnen de bestaande uitleglocaties in een financieel sluitende programmering  met behoud van onze kernkwaliteit groen. Het Buijtenland van Rhoon moet daarbij een gezonde mix van agrarische, recreatieve en natuurfuncties zijn.
 5. We ontwikkelen duurzaam maar in een gezond perspectief van baten en lasten. Het moet betaalbaar en uitvoerbaar zijn.
 6. Onze sportvoorzieningen zijn de basis van onze samenleving; het zwembad moet daarbij (duurzaam) behouden blijven
 7. We ijveren voor een goede voorzieningen voor ouderen en ons speerpunt is  -na de nieuwbouw van de Hooge Werf in Poortugaal – nu gericht op het verbeteren/vernieuwen van de Klepperwei
 8. We willen een veilige samenleving door efficiënte inzet van Politie, brandweer en BOA’s.
 9. We willen een betaalbare samenleving en streven dan ook naar zo laag mogelijke gemeentelijke lasten
 10. We begrijpen de aandacht voor bestuurlijke ontwikkelingen maar blijven waken voor de identiteit van onze dorpen en het belang van onze inwoners