Wat betekent het nieuwe afvalbeleid voor Albrandswaard

Het streven van de VNG is dat alle gemeentes in Nederland de hoeveelheid restafval van 250 naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar te reduceren in 2020. Daar is een scheidingsniveau van 75% van het huishoudelijk afval in voor nodig. Om dit behalen zijn de VANG doelstellingen ontwikkeld. Wanneer de gemeente niet aan deze doelstellingen kan voldoen zullen de kosten van het restafval voor inwoners stijgen. Het college van Albrandswaard heeft de afgelopen maanden uitvoerig onderzoek (zie bijlage) gedaan naar vier verschillende afval scenario’s met als doel de restafval en kosten voor inwoners zo laag mogelijk te houden. Om te voldoen aan de VANG doelstellingen leek scenario 4 de meest voor de hand liggende keuze. Dit scenario is als raadsvoorstel door het college gepresenteerd.

Na veel debatteren binnen de raad en de fractie werd In de raadsvergadering van maandag 1 april het beleidsplan afval en grondstoffen 2019-2023 besproken. De bijdrage van VVD door Roy Verduyn was als volgt:

“Bedankt voorzitter,

Als VVD vinden wij goed om te zien dat het college een initiatief neemt om de ’scheiden bij de bron’ doelstelling uit de agenda van de samenleving te realiseren. 

Onze fractie heeft uitvoerig over het afval beleidsplan gesproken en alle scenario’s, waaronder voorkeursscenario 4 van het college, bekeken en ons goed laten voorlichten o.a. over de financiële onderbouwing van het beleidsplan. Met name wethouder Heezen en de directeur van NV BAR hebben veel inspanningen verleend om ons goed te informeren waar we hen nadrukkelijk voor willen bedanken. 

Voor de VVD was het geen uitgemaakte zaak om direct voor één van de scenario’s te kiezen. Het behalen van de VANG doelstellingen en laag houden van de afvalstoffenheffing bracht ons naar scenario 4. Bij hoogbouw heeft deze manier van inzamelen zichzelf al bewezen. Echter de zorgen over zwerfafval, de locaties van de containers, onzekerheden welk scenario het meeste oplevert, welke toekomstige regelgeving er vanuit de overheid zal worden opgelegd en hoe de verpakkingsindustrie gaat veranderen bracht de VVD weer richting scenario 2. 

Het is voor de VVD dus een lastige keuze geweest om te maken. De belangrijkste reden hiervoor is dat het momenteel lastig in te schatten is hoeveel draagvlak is bij inwoners en de VVD achterban om het afvalbeleid te veranderen zoals voorgesteld wordt in scenario 4. Wij doen graag meer onderzoek naar het draagvlak alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Bedankt voorzitter”

Bovenstaande conclusie werd door meerdere fracties herhaald. We hebben daarom unaniem als raad besloten om het besluit uit te stellen tot na de zomer. Daarnaast werd er, wederom unaniem, een motie aangenomen die het college oproept om de inwoners bij dit besluit te betrekken. Wij nodigen u van harte uit om uw ideeën met ons te delen.  Dat kan via Facebook of via info@vvdalbrandswaard.nl