VVD positief over de voorjaarsnota

In de raadsvergadering van 8 juli werd de kadernota van 2018 behandeld. Zoals gebruikelijk reflecteerde de fractievoorzitters van alle partijen op het afgelopen jaar. Daarnaast worden de verwachtingen uitgesproken voor volgend jaar.

In de raadsvergadering van 8 juli werd de kadernota van 2018 behandeld. Zoals gebruikelijk reflecteerde de fractievoorzitters van alle partijen op het afgelopen jaar. Daarnaast worden de verwachtingen uitgesproken voor volgend jaar. De bijdrage van onze fractievoorzitter Jolanda Ram was als volgt:


“start bijdrage”


Voorzitter,

Wat de VVD betreft is het een bijzondere avond. De bespreking van de voorjaarsnota is elk jaar weer een mooi moment. We kijken terug naar vorig jaar en vooruit naar wat de plannen van het college zijn en hoe wij als fracties denken over die plannen.

Kijken we terug naar vorig jaar dan wil VVD nogmaals de dank uitspreken naar de inzet van voormalig burgemeester Hans Wagner, voor zijn inzet voor Albrandswaard. Met zijn afscheid is er tevens een nieuwe periode aangebroken. Vanaf hier wil ik u, mevrouw de voorzitter, namens de VVD van harte welkom heten en veel succes wensen in uw nieuwe functie.

Voorzitter, de jaarrekening van 2018 sluit af met een positief resultaat van bijna 800.000 euro (€ 796.463). Dat is natuurlijk mooi, maar tegelijk zien we ook dat de algemene reserve ook dit jaar weer is gedaald. Een trend waar de VVD zich toch wel zorgen om maakt. Hoewel de daling in 2018 beperkt is gebleven tot €150.000 zullen we wat de VVD betreft de reservepositie moeten verbeteren de komende jaren. In de agenda van de samenleving zien we gelukkig dat het college hier ook aandacht aan besteedt. Zo is er aandacht voor de financiële risico’s van voorgenomen besluiten en opgaven die we aan zien komen van hogere overheden. Denk hierbij aan het woningbouwprogramma, de duurzaamheidsopgave en de omgevingswet.

Verder zien we dat de agenda van de samenleving een flexibele methode is om de plannen van het college uit te voeren. De VVD ziet meerwaarde in deze werkwijze. De plannen voor 2020 zijn concreet gemaakt in de voorjaarsnota en bijgestuurd op de actualiteit. Speerpunten die zijn gehaald of in elk geval voor een groot deel zijn opgestart zijn:

- Het oprichten van een klankbordgroep duurzaamheid die verschillende inzichten heeft gegeven voor een duurzamer Albrandswaard;
- De bouw aan de Emmastraat in Poortugaal wat deze dorpskern mooier maakt door het bouwen van woningen, een horecagelegenheid en de HOED;
- De startovereenkomst bij locatie BASITA, waar een leeg kantoorpand wordt omgebouwd naar meer dan 20 appartementen;
- De oprichting van de gebiedscoöperatie van het Buytenland van Rhoon waar met agrariërs wordt gewerkt aan een duurzame toekomst voor landbouw.

Daarnaast is de VVD blij met de inspanningen van het college voor het bij elkaar brengen van initiatiefnemers voor evenementen. De eerste bijeenkomst is geweest en als zeer goed ervaren. Koningsdag, landbouwdag, de wielerronde en Griendpop zijn evenementen die onze inwoners graag bezoeken. De VVD gaat ervanuit dat dit ook voor de toekomst zo blijft!

We constateren dat er in de agenda van de samenleving speerpunten zijn aangescherpt of een volgende fase zijn ingegaan. Door de speerpunten telkens tegen het licht van de actualiteit te houden kunnen we, waar nodig, bijsturen of nieuwe ambities formuleren.  Een voorbeeld hiervan zien wij terug  het vaststellen van het streefbeeld voor het Buytenland van Rhoon. Door de inspanningen van de gebiedscoöperatie en betrokken ondernemers, is het passend dat het college hun plannen hier waar nodig en mogelijk op aanpast.

Een speerpunt die we graag nog even onder de aandacht brengen is de inzet en mogelijkheden voor uitbreiding van boa’s in onze gemeente. De VVD heeft hier vorig jaar al een motie over ingediend om inzicht te krijgen in de huidige werklast voor onze boa’s en hoe we die mogelijk omlaag kunnen brengen. We vertrouwen erop dat de nieuwe portefeuillehouder hier snel mee aan de slag gaat, zodat de nieuwe beloofde deadline van september 2019 gehaald wordt.

Ook is de VVD benieuwd naar de stand van zaken over het onderzoeken van extra parkeermogelijkheden bij de randen van de centra van onze dorpskernen.

Voorzitter, de VVD mist nog een punt in deze agenda van de samenleving. Wij vragen dan ook met een motie aandacht voor het stimuleren van biodiversiteit. Zoals iedereen weet komen er een aantal grote uitdagingen op Albrandswaard af. Denk bijvoorbeeld aan de woningbouwopgave en de energietransitie. Helaas zien we dat het thema biodiversiteit vaak geen onderdeel is van deze thema's. In deze motie doen we een oproep aan het college om biodiversiteit een onderdeel te maken van de omgevingsvisie. Hierdoor zal deze, net als andere grote thema's, ruimte krijgen binnen één van de belangrijkste visies die de gemeente aankomende jaren opstelt.
Omdat de definitieve omgevingsvisie nog even op zich laat wachten doen we tevens de oproep om bij inrichtingen en herontwikkelingen van groengebieden en openbare ruimten biodiversiteit een onderdeel te maken.

Tot slot wil de VVD iedereen bedanken die ook dit jaar weer mogelijk heeft gemaakt dat wij ons werk kunnen. Onze dank gaat in het bijzonder uit naar de griffier, ambtenaren en de bodes.


Dank u wel voorzitter.


“einde bijdrage”


Na afloop van alle bijdrages, die overwegend positief waren, werd de kadernota van 2018 unaniem aangenomen. Vervolgens, na een postieve reactie van wethouder Martijn Heezen, stemde het merendeel van de raad voor de motie die werd ingediend door de VVD.